1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5579.-------, Ειδύλλια... 'Επιγράμματα... Σχόλια τά εις αυτά... [Ρώμη], (...πόνω... Ζαχαρίου Καλλιέργου..., 1516) ZAB.305/BPET.II.13-5/EAO.122/LEG.B.I. 134-6/OLS.E.340/APOYA.36 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ. Διονυσίου - 'Αθήναι 'Ακαδημία 11 Γεννάδειος B/GC.1618 // 'Εθνική Ε.Φ.12167(Γ.Δ.) -Ρώμη Alessan- drina N.e.3 // Angelica 00.3.55 // Vaticana Ferrajoli V.6385