Γεωπονικόν περιέχον ερμηνείας τινάς ωφελιμωτάτας της τε γεωργίας κ' ιατρικής : και εξόχως πως να κυβερνάται πας τις διά να φυλάττηται υγιής, έτι δε και ιατρικά διάφορα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αγάπιος Λάνδος ο Κρης, (π.1580-π.1665)
  5. Provincia di Venezia [Ενετίησιν]: Παρά Νικολάω Γλύκει τω εξ Ιωαννίνων, 1819
  6. 200 σελ.
    • Οις προσετέθη και Μηνολόγιον διά όλας τας εορτάς του χρόνου. Εν ταύτη τη νέα εκδόσει επιμελώς διορθωθέν και εις κρείττονα τάξιν μετενεχθέν
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές