Ελληνικά
Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλύκει τω εξ Ιωαννίνων, 1819
200 σελ.
  • Οις προσετέθη και Μηνολόγιον διά όλας τας εορτάς του χρόνου. Εν ταύτη τη νέα εκδόσει επιμελώς διορθωθέν και εις κρείττονα τάξιν μετενεχθέν

Γεωπονικόν περιέχον ερμηνείας τινάς ωφελιμωτάτας της τε γεωργίας κ' ιατρικής : και εξόχως πως να κυβερνάται πας τις διά να φυλάττηται υγιής, έτι δε και ιατρικά διάφορα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Οις προσετέθη και Μηνολόγιον διά όλας τας εορτάς του χρόνου. Εν ταύτη τη νέα εκδόσει επιμελώς διορθωθέν και εις κρείττονα τάξιν μετενεχθέν
    1. Γεωπονία -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    2. Ιατρική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800