1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5550.-------, Βιβλίον καλούμενον Πίστις... Νυν τέταρτον..., διορθωθέν παρά... Αλεξ- άνδρου Καγκελλαρίου. Ένετίησι, παρά Άντωνίω τω Βόρτολι, 1755 BPET.I.74/LEG.A.I.436-7