1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5486. ΣΥΝΟΨΙΣ ιερά διηρημένη εις Β' μέρη... Μέρος A' (-B'). Ένετίησιν, παρά Νικολάω τω Σάρω, 1775 **ΗΛ.α!325^/ΛΑΔ.Γ2 116 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 'Αθήναι Γεννάδειος Τ.637.4