Ημερολόγιον απόρου νέου : ή μελέτη περί του ανθρωπίνου βίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Feuillet, Octave, (1821-1890) | Δραγούμης, Νικόλαος (1809-1879)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. Λαζάρου Δ. Βιλαρά, 1858
  6. 58 σελ.
    • Συσταχωμένο με: "Ο δασοφύλαξ..."/Ηλία Βέρτε, "Ο λευκός λύκος"/Παύλου Φεβάλ, "Κωστάλ ο ινδός", Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ`/Πρόσπερος Μεριμαίου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές