Ελληνικά
Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1861
ιε', 271, 159, 95, [4] σελ.

Εγχειρίδιον περί των εξόδων της ποιν. δικαιοσύνης : και περί ανακρίσεων, δημοσίων κατηγόρων και επιτροπειών και κηδαιμονιών, μετά των αναγκαίων υποδειγμάτων, πινάκων των αποστάσεων και διαφόρων εγκυκλίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ποινική δικονομία