1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4473. ΟΚΤΩΗΧΟΣ. Ένετίησιν, παρά Άντωνίω τω Πινέλλω, 1616 LEG.r.I.W