1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4467*. ΟΚΤΩΗΧΟΣ... Έν Ένετίαις,... παρά των κληρονόμων Χριστόφορου τοϋ Ζανέτου, 1585 *ΗΛ.Α.65/*ΛΑΔ.Β.79