1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4443. (—) —, Τόμος 'Αγάπης..., συλλέ- γεις...παρά... (...Έν Γιασίω..., διά Διονυ- σίου μονάχου... οντος διορθωτοϋ...'Ιερεμία του Κακαβέλα..., 1698...) ΖΑΒ.271/ΒΡΕΤ.1.45/ΛΑΜ.Γ314/ΣΑΘ.381 [1699]/ΔΗΜ.Β.165/ΜΑΜ.10/ΟΙΚΟΝΟΜ.194/ ΣΤΕΡΓ.58-9/ΙΛϊΟ.Γ.ΠΙ.54-9/ΒΙΑΝ.Ι.369/ ΜΟΣΧ.Π.162/ΑΝΤ.Α.622/ΣΙΝ.38/1ΠΚΡ.10 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ. Βατοπαιδίου Β. 930-931 & 1643 // Μ. Δοχειαρίου // Μ.Κου- τλουμουσίου // Μεγ.Λαύρα 2.17.Ν.(πολλαπλ.) - 'Αθήναι 'Ακαδημία Μαυροκ.205 // Βουλή Αί- θουσα Σπανίων // Γεννάδειος Τ.2124 /'/ ΙΙανεπι- στήμιον Θεολογική (Σπουδ.Ίστορ.Θεολ.άρ.99) - Θεσσαλονίκη Πανεπιστήμιον Α11.'\ 30161 - Ρώμη Casanatense LL.XI.3