1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4422.-------, Έρμ,ηνεία περί του πώς πρέ- πει νά θεραπεύεται το γαλλικών πάθος... Έν Βιέννη..., εν τη τυπογραφία του Βα- ουμ,αϊστέρου, 1794 ΖΑΒ.366/ΔΕΚ.72/ΒΙΈΤ.Π.98/ΚΟΥΡ.Β'269 /ΛΑΖ.191/ΡΑΣ.23/ΛΑΔ.Δ.289/8ΤΟΥ.67504 ΑΝΊΊΤΎΙΙΑ: "Λ γ. "Ορο; Λί. Βατοπαώίου Η. 1214-1215 -'Αθήναι Βουλή Αίθουσα Σπανί- ων // Γεννάδειος MGL.115 *-------βλ. και Storck Antoine de