1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4417. (--------), Φιλοκαλία των ιερών νηπτι- κών. Συνερανι,σθεϊσα... Ένετίησιν, παρά Άντωνίω τω Βόρτολι, 1782 ΒΡΕΤ.Ι.104/ΣΑΘ.626/ΜΑΜ.17-8/ΟΙΚΟΝΟΜ. 194/LEG.A.II.391-4/ANT.A.622/AAZ.230/ ΣΙΝ.51/ΕΑΥΤ.21/Ι8Τ.άρ.42/ΟΛΙ D.11.323/ ΠΑΥΛ.15/ΠΙΚΡ.21 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. Βατοπαώίου Β. 1300, & Γ.442-445 // Μ. Γρηγορίον // Μ. Κου- τλουμουσίου (πολλαπλ.) // Μεγ. Λαύρα 2.18.Φ. (πολλαπλ.) // Μ. Ξενοφώντος // Μ. Ξι/ροποτά- μου II Μ. Σιμοινόπετρας // Σκήτη Άγ "Λννης (3πλ.) - 'Αθήναι Βουλή Αϊθ. Σπανίων // Γεν- νάδειος Τ.1044 q. - Χίος Μονή Άγ. Μάρκου