1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4403. ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ... Άγγιλάν Κιτάπ..., Σεραφείμ [Πισσίδειος]... Βενε- τικτέ, ...Μιχαήλ Γλυκεϊ..., 1795 AHM.r.89/MEP.B.332/SAL.94-6/AAA.A. 378/VEL.A.110559 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. "Ορος Μ. Χιλανδαρίου