1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4378. ΝΕΟΦΥΤΟΣ μητροπολίτης Φιλιπ- πουπόλεως, Λόγος τοϋ ίερωτάτου... προς Ακαδημιαν [sic] της Κανταβριγίας...0^ΐίθ ...Cantabrigiae, ...Ri. Bentley..., 1701 LEG.A.I.ll * ΝΕΟΣ Άνάχαρσις... βλ. {Barthelemy Jean Jacques) 1. Τρία άλλα αντίτυπα, τα όποια διαφέρουν και μεταξύ των και άπό τό άντίτυπον το ύπό LEG., βλέπε περιγραφόμενα εις ΛΑΔ. Γ1140-2, ΛΑΔ.Γ1 137, 140, και GAID.II.226-8, GAID. Π.228-9.
  3. ΝΕΟΦΥΤΟΣ μητροπολίτης Φιλιπ-πουπόλεως