1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4372. —(—), Εκλογή του Ψαλτηρίου... Συλλεγεΐσα παρά... Ένετίησιν, παρά Νι- κολάω Γλυκεΐ..., 1781 ZAB.485/BPET.I.1O4/EA0.511/LEG.A.1I.358 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Λγ. "Ορος Μεγ.Λανρα 2.18.Ν. - Ά θ ή ν α ι Βουλή Αίθουσα Σπανίων // 'Εθνι- κή 0.9496, & Θ.11099(Γ.Δ.)