1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4294.-------, Σύμβολον χρυσού κράτους... Symbolum... Halae, typis Christophori Andrei Zeitleri..., 1707 ΒΡΕΤ.Π.42/ΣΑΘ.451/ΗΛ.Α.138-140(ΛΑΔ. Γ2 7) *-------βλ. και 1) Βίβλος - Κ.Δ. ...1710 2) Tribbechovius J.