Ακολουθία του όσιου...Γερασίμου

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4285.-------, Ακολουθία του όσιου...Γερα- σίμου...'Ενετιησιν, παρά Νικολάω Γλυ- κεϊ..., 1789 ΣΑΘ.610 [s.t., 1779]/ΡΕΤ.9Ί/ΕΕΟ.Δ.Π.494-5 /PIER.9/niKP.22 ΑΝΤΙΤΥΠΑ : "Α γ. "Ο ρ ο ς Μ. ΔιονναίονΙΙ Μεγ. Λαύρα 2.18.Μ. (2πλ.) - Ά θ ή ν α ι Γεννά- δειος T.585/G.351"i/1789 - 'Εθνική Θ.121Β - Ρώμη Ponlificio Istitulo Orientale 308-2. 102//Vaticana R.G.Lit.886 int.5 * ΜΗΤΡΟΣ Μιχαήλ βλ. Μελέτιος μη- τροπολίτης Αθηνών