1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4279. ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ Πέτρος, Institutio- nes linguae arabicae... Romae, apud Stephanum Paulinum, 1624 LEGT.I.186
  3. ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ Πέτρος