Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1929
31 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1929

Πρακτικαί οδηγίαι περί φυτεύσεως και μεταφυτεύσεως των δένδρων εν Ελλάδι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1929
    1. Δενδροκομία -- Εγχειρίδια