Ο Θεμιστοκλής

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4274. — (—), Ό Θεμιστοκλής..., επιμέ- λεια Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη...Βιέννη, έν τη...τυπογραφία...Γεωργίου Βεντότη,1796 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ. 869