1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4262. ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ τών Ευαγγελίων [imprimatur: Θ. Μ. Μαμάκης]... (vol. Ι-ΙΙ). Romao, ex officina Giunchiana ..., 1788 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ. 808