1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4255. (-------), Πέτρα τοΰ σκανδάλου...La- pis offendiculi...Londini, typisI.C. Ha- ber Kornii, 1762 ΣΚΑ.144-5