ΜΗΝΑΙΟΝ του Δεκεμβρίου

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4234. ΜΗΝΑΙΟΝ τοΰ Δεκεμβρίου...με-