1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4222. ΜΗΝΑΙΟΝ τοΰ Δεκεμβρίου...με- τά...του Τυπικοΰ.,.,διορθωθέν παρά Γεωρ- γίου Κωνσταντίνου...Ένετίησιν, παρά Δη- μητρίω Θεοδοσίου..., 1760 ΜΟΣχ'.Π.187/*ΛΑΔ.Γ2 611/STOY.49314 ΑΝΤΙΤΤΠΑ : "Α γ. "Ορος ( Μ. 'Ιβήρων ΙΙΜ. Κωνσταμονίτου, - Μ ι τ υ λ ή ν η Μ. 'Υ- ψηλού άρ.113