1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4208*. [...]: Βιβλίον τοϋ Δεκεμβρίου... Ένετίησι, παρά 'Ιωάννη Πέτρω τω Πινέλ- λω...επιμέλεια...Θεοφύλακτου...Τζανφουρ- νάρου..., 1635(...1636) *ΗΛ.Λ.81 (ΛΑΔ.Β.121-2)