ΜΗΝ ο Δεκέμβριος

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4203. ΜΗΝ ό Ζΐεκεια/3ρίος...,διορθωθέν πα- ρά Ματθαίου...Γαλατιανοΰ.,.Ένετίησι, πα- ρά Δομινίκω τώ Ήτεπολωνίω τύποις της τοϋ Βεργη..., 1602(...1603) AAM.r28/LEG.r.I.24/rEA.B.73/AAA.B.94 [συμπλ. ]/ITAYA.21/STOY.2871 ΑΝΤΙΤΥΠΑ : "Α γ. "Ορος Μ. Διονυαίου\\ Μ. Ίβήρων//Μεγ. Λαύρα 1.17.Μ12//ΛΓ Άγ. Παύ- λου άρ.3493 -'Αθήναι Γεννάδειος Τ.625 - Ρώμη Vaticana R.G.Lit.III.173