1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4178. [...]: Βιβλίον τοϋ Νοεμβρίου...,παρά. Νικολάω τω Σάρω..., μετ' επιμελείας Νι- κόδημου...Βαβατενοΰς.,.,Ένετίησιν, 1689 ... (αχπθ') LEG.r.V.149/TZir.246/nPpx. ΠΑΡΑΡΤΗ- ΜΑ, άρ. 478