1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4149. [...]: Βιβλίον του 'Οκτωβρίου..., διορΟωθέν παρά...Αλεξάνδρου Καγκελλα- ρίου. Ένετίησιν, παρά Νικόλαο) Γλυκεΐ..., 1732 LEG.A.I.240/AAZ.172/GAID.II.81 ΑΝΤΙΤΥΠΑ : "Λ γ. "Ορος Μ. Καρακάλου//Μ. Άγ. Παύλου άρ. 3480//Μ. Φιλόθεου