Βιβλίον του Οκτωβρίου

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4142. [...]: Βιβλίον τοΰ 'Οκτωβρίου...['Ε-