1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4132. [... ]:'Οκτώβριος (Venetiis, in aedi- bus loan. Antoni. &...de Sabio, impen- sis...Damiani de Santa Maria, 1527) KEP.345/LEG.B.IIL311-2/AAZ.172(AAA.B. 17· συμπλ.)/ΠΑΥΛ.21[1626· γράφε 1527] ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ.Ό ρ ο ς Μεγ.Λαύραί.ΜΜ10