1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4121. [...]: Βιβλίον τοϋ Σεπτεμβρίου..., διορθωθέν παρά...'Αλεξάνδρου Καγκελλα- ρίου. Ένετίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1754 ΔΗΜ.Γ.102/ΟΑΐϋ.ΙΓ.138/ΚΟΡΔ.Β.431-2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ : "Α γ. Ό ρ ο ς Μεγ. Λαύρα 1.18.Μ9//Λί. Ξενοφώντος!/Μ. Ξηροποτοτάμου