1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4108. ΜΗΝ Σεπτέμβριος...Ένετίησιν, πα- ρά των κληρονόμων Χριστόφορου τοΰ Τζα- νέτου... επιμέλεια...Γεωργίου...Βλαστού..., 1592 1. Εις ΟΙΚ.402 : Βιβλίον τοϋ Σεπτεμβρίου... Έν Βενετίαις, 1561. Τύπος Κουνάδου. ΛΑΜ.Α.9,247/ΛΛΜ.Γ2 6/LEG.B.II.86/MYT. Α. 169 ΑΝΤΙΤΥΠΑ : "Α γ. "Ορος Μ. Καοακάλου// Μεγ. Λαύρα 1.16.Μ» -'Αθήναι 'Εθνική Θ.8846 ΒΝ(άκέφ. )-Μό ναχον Staalsbibl. Lit.197.1