1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4087. ΜΗΝΑΙΟΝ Αυγούστου...μετά...τοϋ Τυπικού..., διορθωθέν παρά Γεωργίου Κων- σταντίνου... Ένετίησι, παρά Δημήτριο) Θεοδοσίου, 1760 ΜΟΣΧ.Π.187 (ΛΑΔ.Γ1 240)/ΤΣΙΓ.249