Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφείο και Λιθογραφείο Ιω. Αγγελοπούλου, 1860
34+8 σελ.
  • Έχει χειρόγραφες σημειώσεις

Επιγραφαί ελληνικαί κατά το πλείστον ανέκδοτοι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Έχει χειρόγραφες σημειώσεις
    1. Επιγραφές, Ελληνικές