Επιγραφαί ελληνικαί κατά το πλείστον ανέκδοτοι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κουμανούδης, Στέφανος Α., (1818-1899) | Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφείο και Λιθογραφείο Ιω. Αγγελοπούλου, 1860
  6. 34+8 σελ.
    • Έχει χειρόγραφες σημειώσεις
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές