Μάξιμου του Μαργούνιου επισκόπου Κυθήρων Ύμνοι ανακρεόντειοι = Maximi Margunii Episcopi Cytherorum Hymni anacreontici

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3753.------, "Τμνοι άνακρεόντειοι... Hy- mni anacreontici... Augustae, ex offi- cina typographica loan. Praetorij, 1601 ΔΕΚ.62/ΒΡΕΤ.Π.31/ΣΑΘ.216/ΔΗΜ.Γ.29-30/ LEG.r.I.4-8 [πρβλΧΕΟ.Β.Π.σελΧΧν^ΧνίΙ ]/ ΜΟΣΧ.ΠΙ.94/ΣΙΝ.87 [1691] ΑΝΤΙΤΥΠΑ :. Ά θ η ν α ι 'Ακαδημία//Βουλή Αίθουσα Σπανίων//Γεννάδειος Β]^.930//Έθνική ΝΦ.754 -Μόναχον Staatsbibliolhek P. lat.265.1 -Ρώμη Angelica t.1.26, & Κ.8.29
  3. Μάξιμου του Μαργούνιου επισκόπου Κυθήρων Ύμνοι ανακρεόντειοι = Maximi Margunii Episcopi Cytherorum Hymni anacreontici