Ελληνικά
13 σελ.
  • Συγγραφέας, τόπος και χρόνος έκδοσης από την "Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863" των Γκίνη - Μέξα, τ. 3, αρ. λήμ. 8975

Απάντησις εις την υπ' αριθ. 612 διατριβήν του "Ανατολικού Ταχυδρόμου" (Courrier d'Orient)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συγγραφέας, τόπος και χρόνος έκδοσης από την "Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863" των Γκίνη - Μέξα, τ. 3, αρ. λήμ. 8975
    1. Καθολική Εκκλησία -- Σχέσεις -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- 19ος αι.
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Σχέσεις -- Καθολική Εκκλησία -- 19ος αι.
    3. Καθολική Εκκλησία -- Οθωμανική Αυτοκρατορία -- 19ος αι.