Λόγγου Ποιμενικά, Τα κατά Δάφνιν και Χλόην

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3630. ΛΟΓΓΟΣ, Ποιμενικά τα κατά Δά- φνην και Χλόην. Έν Βιέννη..., έκ της... τυπογραφίας Γεωργίου Βεντότη, 1792 ΒΡΕΤ.ΙΙ.92/ΛΑΜ.Γ3 43/ΣΑΘ.562/ΚΑΤΡ.421/ LEG.Z.159/OLS.E.222/BPAN.B.312/EIN.87/ ΡΑΣ.12/ΛΑΔ.Δ.148/8ΤΟΥ.66541 Βλ. και Γ. Βαλέτα, Αιολική Βιβλιογραφία 1366- 1939 ('Αθήναι 1939), σελ.3 ΑΝΤΙΤΥΠΑ : 'Αθήναι Γεννάδειος GC. 5118 - Θεσσαλονίκη Δημοτική Σπ.17
  3. Λόγγου Ποιμενικά, Τα κατά Δάφνιν και Χλόην