Ελληνικά
Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών Σχέσεων, 1858
η', 874 σελ.
  • Εκπονηθείσα κατ'επιταγήν και δημοσιευθείσα κατ' έγκρισιν του επί του Β. οίκου και των εξωτερικών σχέσεων υπουργείου

Συλλογή των εις το εξωτερικόν δημόσιον δίκαιον της Ελλάδος αναγομένων επισήμων εγγράφων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Εκπονηθείσα κατ'επιταγήν και δημοσιευθείσα κατ' έγκρισιν του επί του Β. οίκου και των εξωτερικών σχέσεων υπουργείου
    1. Συνθήκες -- Ελλάδα -- 19ος αι.
    2. Διεθνές δίκαιο -- Συνθήκες -- Ελλάδα -- 19ος αι.