Συλλογή των εις το εξωτερικόν δημόσιον δίκαιον της Ελλάδος αναγομένων επισήμων εγγράφων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Σούτσος, Αλέξανδρος, (1803-1863)
  5. Αθήνα [Αθήνα]: Υπουργείο Εξωτερικών Σχέσεων, 1858
  6. η', 874 σελ.
    • Εκπονηθείσα κατ'επιταγήν και δημοσιευθείσα κατ' έγκρισιν του επί του Β. οίκου και των εξωτερικών σχέσεων υπουργείου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές