Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις ''Λακωνίας'', 1863
182 σελ.
  • "Μετά παραρτήματος εμμέτρου"

Τετραλογία πανηγυρική : ήτοι λόγοι τέσσαρες απαγγελθέντες εν τη επετείω εορτή των Σχολείων Μιτυλήνης [sic] : τελουμένη τη 30 Ιανουαρίου εκάστου ενιαυτού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Μετά παραρτήματος εμμέτρου"
    1. Λέσβος -- Ιστορία, Μεσαιωνική
    2. Λέσβος -- Διοικητική διαίρεση -- 19ος αι.
    3. Λέσβος -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις