Τετραλογία πανηγυρική : ήτοι λόγοι τέσσαρες απαγγελθέντες εν τη επετείω εορτή των Σχολείων Μιτυλήνης [sic] : τελουμένη τη 30 Ιανουαρίου εκάστου ενιαυτού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Αριστείδης, Γ. Α.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις ''Λακωνίας'', 1863
  6. 182 σελ.
    • "Μετά παραρτήματος εμμέτρου"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές