1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3402. (—)—, Θεοτοκάριον... συγγραφέν... παρ'..., διορθωθέν... παρά... 'Ανθίμου...Βέ- ρα. Ένετίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1780 AAM.H.217-8/PET.139/LEG.A.II.334-5/ ANT.B.256/MYT.B.76/VEL.A.104354/HlkP.20 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Α γ. Ό ρ ο ς Μ. Κουτλονμου- σίουί/Μ. ΚωνσταμονίτουΙ/Μεγ. Λαύρα 2.18.Λ. (4πλ. )//Σκήτη Άγ. "Αννης - Ά θ ή ν α ι Ακα- δημία/'/Γεννάδειος Τ.640.1 2
  3. Θεοτοκάριον ωραιότατον και χαρμόσυνον