1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3374. (—)—, [Νέος Παράδεισος]: Σημαβη Παχτζε Ττανανμασση...Σεραφείμ [Πισσί- δειος]...Ένετίησιν, παρά Νικολάω Γλυ- κεϊ..., 1783 LEG.A.II.418-9/rEA.B:340/SAL.72-5/VEL. Α.106421