1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3360*. (—)—, Νέος Παράδεισος... Έν Βε- νετία, παρά Άντωνίω τω Ίουλιανω, 1641 ΖΑΒ.161/ΒΡΕΤ.Ι.27(ΛΑΔ.Β.126)/ΣΑ0.313