1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3295. (—)—, Βφλίον καλούμενον Γεωπο- νικόν... Ένετίησι, παρά Νικολάω Γλυκεΐ ..., 1730 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ. 557