1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3290*. (—)—, Βφλίον καλούμενον Γεωπο- wttoV...Ένετίησιν, παρά Άντωνίω τω Ίου- λιανώ, 1643 ι BPET.II.32/*LEG.r.I.452