1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3284. (—)—, Έκλόγιονήτοι βίοι...άγιων... Μεταφρασθέντες... παρά... Ένετίησι, παρά Νικολάω τω Σάρω..., 1755 LEG.A.L441/PET.XVII/ANT.B.253 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. Όρος Μ. Λαύρα 2.18.Λ. - 'Αθήναι 'Εθνική 0.13184