1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3201. ΚΟΡΤΔΑΛΕΤΣ Θεόφιλος, Εις ά- πασαν την Λογικήν του 'Αριστοτέλους υ- πομνήματα...,διορθωθέντα παρά...'Αλεξάν- δρου Καγκελλαρίου. Ένετίησι, παρά Νικο- λάω Γλυκεΐ..., 1729 ΖΑΒ.314/ΔΕΚ.52/ΒΡΕΤ.Π.46/ΣΑΘ.254 |πρβλ.σελ.6011/ΦΟΓΝ.16/ΣΤΕΡΓ.54/ΕΕΟ.Δ. Ι.224~5/ΜΟΣΧ.Π.254/ΛΑΖ.52-3/ΑΝΤ.Β.503/ IST.ap.lO/MYT.A.171 [1722· γρ. 1729J/VEL. A.97110/GAID.II.62-3/flAYA.49 Βλ. και Κλ. Τσούρκα, Les debuts de Γenseigne- ment philosophique el de la libre pensee dans les Balkans. La vie el I'oeuvre de Theophile Corydalee (1670-1646), 2eme ed. Thessaloni- que 1967, σελ. 99 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. " Ο ρ ο ς Μ. Βατοπαώίου Β. 1336-1338 & 1590-1593//M£y. Λαύρα 2.18.Κ. (πολλαπλ.)// Σκήτη 'Αγ. "Αννης - 'Αθήναι Βουλή Αίθουσα Σπανίων/'/Γεννάδειος GC.5072.3 II'Εθνική Ε.Φ.3539
  3. Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα και ζητήματα υπό του σοφωτάτου κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως
  4. ΚΟΡΤΔΑΛΕΤΣ Θεόφιλος