Ερμηνεία εις το τέταρτον της Θεοδώρου του Γαζή Γραμματικής…

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3100. ΚΕΡΑΜΕΤΣ Δανιήλ, Ερμηνεία εις το τέταρτον της Θεοδώρου του Γαζή Γραμ- 1. 'Απορρίπτεται ή άποψις τοΰ LEG. δτι το βιβλίον έτυπώθη εις Ρώμην, διά λογαριασμόν τοϋ εκεί Ελληνικού Γυμνασίου, in aed. Angeli Col- loti, ca.1517. 2. Εις ZAB. 537 δτι πρόκειται περί τοϋ Σπυ- ρίδωνος Ζωρζέλλου, εις ΔΕΛ.167 δτι περί τοϋ Νικόδημου Άγιορείτου. ματικής.,.Ένετίησιν, παρά Νικολάω Γλυ- κεΐ..., 1780 ΖΑΒ.251[πρβλ.σελ.285]/ΒΡΕΤ.Π.71-2/ΒΑΪ1.6/ ΣΤΕΡΓ.44Γ1779]/Ι,ΕΟ.Δ.Π.328-330/ΓΕΔ.Β. 348-9 [1779 ή 1780] ΚΑΡΑΣ.86/ΟΑΙϋ.ΙΙ. 280-1/STOY.59449 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. Όρος Μ. Βατοπαιδίον Γ.4257 & 4261 - Ά θ ή ν α ι Βουλή Αίθ.Σπα- νίων (2πλ., τό έν ά.προμετ. )//Γεννάδειος L.95.4
  3. ΚΕΡΑΜΕΤΣ Δανιήλ,