1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3058*. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ των βιβλίων της τυπογραφίας Θεοδοσίου. [Βενετία], 1799 *ΠΛΟΤΜ.Α.131 σημ.218(ΛΑΔ.Ε.227)