1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3056. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ της τυπογραφίας Νικολάου Γλυκύ...Ένετίησι, 1798 PAS.49/AAA.E.147/GAID.II.506-7 ΑΝΤΙΤΤΠΑ: "Αγ. Ό ρ ο ς Μεγ. Λαύρα 2.18. Κ. - 'Αθήναι Βουλή Αίθουσα Σπανίων//Γεν- νάδειος ΒΒ.192.38